FR 26.07.

Daishin Kashimoto & Maximilian Hornung: Incontri in Terra di Siena

MI 31.07.

Daishin Kashimoto: Festival Salon-de-Provence

MI 12.02.

Cankarjev Dom, Cultural and Congress Centre, Ljubljana

Daishin Kashimoto CR Daisuke Akita